Vedtægter


Love og vedtægter er senest blev ændret på generalforsamling den 21. marts 2015.

§ 1  Foreningens navn er Dansk Narkolepsiforening.

Foreningen er stiftet den 27. maj 1988 i København.
Foreningens hjemsted er den valgte formands adresse.

§ 2  Foreningens formål:

2.1   At arbejde for en sammenslutning af alle, som lider af narkolepsi og hermed beslægtede sygdomme.
2.2   At arbejde for at udbrede kendskabet til disse sygdomme.
2.3   At drive oplysningsarbejde om sygdommenes årsager, udvikling og behandling, om nye medicinske fremskridt og om sociale rettigheder.
2.4   At påvirke offentlige instanser til økonomisk og praktisk at støtte forskning i og behandling af sygdommene.

§ 3  Foreningen er en af partipolitik uafhængig organisation.

§ 4  Medlemskab:

4.1   Alle, der har fået diagnosticeret sygdommen narkolepsi eller hermed beslægtede sygdomme, kan optages som almindelige medlemmer i foreningen i et enkeltmedlemskab, hvor medlemsnummer starter med et M.
4.2   Personer med interesse for foreningen kan optages som støttemedlemmer i et enkeltmedlemskab, hvor medlemsnummer starter med S.
4.3   Flere personer i samme husstand kan optages i et husstandsmedlemsskab, hvor medlemsnummer i et almindeligt medlemskab starter med MH og støttemedlemskab med SH. Fraflytter en person husstanden ophører denne med at være medlem. Der kan kun være ét husstandsmedlemskab pr. husstand.
4.4   Medlemmer, der er i restance med kontingentet, slettes som medlem efter tre måneder. Såfremt et medlem, som er slettet på grund af restance ønsker medlemskabet genoptaget, skal restancen betales forinden fornyet optagelse.
4.5   Udmeldelse sker med en måneds varsel til den 1. i måneden ved skriftlig henvendelse til kassereren.

§ 5  Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april.

§ 6  Dagsorden på den ordinære generalforsamling:

6.1   Dagsordenen på den ordinære generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.
Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
Forelæggelse af årsregnskab, påtegnet af revisorer og bestyrelse, til godkendelse.
Fremlæggelse af budgetoverslag for indeværende år.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder særskilt valg af formand i stedet for afgående.
Valg af mindst to suppleanter til bestyrelsen.
Valg af to revisorer.
Valg af en revisorsuppleant.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Eventuelle forslag fra foreningens medlemmer.
Eventuelt.

6.2   Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne/forslag vedrørende foreningen behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæringen herom må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest den 31. januar. Forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen for at fremsætte og kommentere forslaget.

§ 7  Indkaldelse af, adgang til og stemmeafgivning på generalforsamlingen:

7.1   Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest 5 uger før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt angivelse af tid og sted for generalforsamlingen.
Eventuelle forslag, der ønskes stillet på generalforsamlingen, bortset fra valg til bestyrelsen, skal vedlægges indkaldelsen.
7.2   Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer og revisorer.
7.3   Alle foreningens medlemmer fra og med 18 år har stemmeret.
I et husstandsmedlemsskab har dog maksimum 2 personer stemmeret.
Et stemmeberettiget medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige ethvert andet stemmeberettiget medlem til at stemme for sig på generalforsamlingen. Kun én fuldmagt pr. stemmeberettiget medlem.
7.4   Enhver generalforsamling ledes af en af denne valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.
7.5  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når særlige forhold taler derfor.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter at enten bestyrelsen eller en tredjedel af de stemmeberettigede over for bestyrelsen har fremsat begæring herom.
Indkaldelse skal ske skriftligt med 3 ugers varsel.

§ 8  Beslutninger på generalforsamlingen:

8.1   Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
8.2   Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte på en generalforsamling.
8.3   Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages ved urafstemning med mindst to tredjedels flertal af samtlige af foreningens medlemmer afgivne stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue tilfalde en humanitær forening, som er godkendt af skattemyndighederne i henhold til ligningslovens § 8A, stk. 2 og/eller § 12, stk. 3.
8.4   Af bestyrelsen optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen.
Beretningen sendes til alle medlemmer senest 3 måneder efter generalforsamlingen.

§ 9  Bestyrelsen:

9.1   Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Til bestyrelsen kan alle medlemmer vælges, dog skal der i bestyrelsen altid være mindst et almindeligt medlem mere end antallet af støttemedlemmer.
Formanden vælges særskilt.
Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
9.2   Hvert andet år afgår formanden.
Af bestyrelsens øvrige fire medlemmer og to suppleanter afgår halvdelen hvert år.
Afgangsordenen bestemmes ved den rækkefølge, i hvilken bestyrelsesmedlemmerne er valgt.
Afgangsordenen for samtidigt valgte medlemmer og suppleanter sker ved lodtrækning.
9.3   Genvalg kan finde sted.
9.4   Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger ned under fem, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen efter anciennitet eller ved lodtrækning.

§ 10  Bestyrelsens opgaver:

10.1   Bestyrelsen skal lede foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
10.2   Bestyrelsen udarbejder hvert år et budgetoverslag, der viser foreningens forventede udgifter.
10.3   Til dækning af udgifterne i henhold til budgetoverslaget betaler medlemmerne et kontingent, hvis nærmere størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Kontingentet betales et år forud.
Nye medlemmer, der indmeldes i løbet af et regnskabsår, betaler fuldt kontingent og modtager foreningens udsendte medlemsblade bagud for det tilmeldte år.
I tilfælde af uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at lade kassereren opkræve ekstrakontingent.
10.4   Opgørelsen over de endelige udgifter foretages af bestyrelsen, og regnskabet udsendes senest 1 uge før ordinær generalforsamling til de medlemmer som ønsker det.
Bilag til regnskabet vil være tilgængelige på generalforsamlingen.
10.5   I tilfælde af foreningens opløsning udpeger bestyrelsen den i § 8.3 nævnte humanitære forening.

§ 11  Bestyrelsesmøder og -beslutninger:

11.1   Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, så ofte dette ønskes af formanden eller et andet medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere to bestyrelsesmedlemmer er til stede.
11.2   Bestyrelsen kan beslutte at udelukke et almindeligt medlem eller et støttemedlem, der har skadet foreningens arbejde og anseelse. Det ekskluderede medlem kan forlange, at bestyrelsen fremlægger den trufne beslutning på førstkommende generalforsamling.
11.3   Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.
11.4   Af bestyrelsen optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12  Tegningsregler:

Bestyrelsen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 13  Administration:

13.1   Bestyrelsen er befuldmægtiget til at disponere på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift og kan således modtage foreningens indtægter, herunder medlemmers ydelser til foreningen.
13.2   Bestyrelsen kan indgå nødvendige eller sædvanlige forpligtelser på foreningens vegne og afholde de dermed forbundne udgifter.

§ 14  Regnskab og revision:

14.1   Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
14.2   Der føres revisionsprotokol. Hver gang indførsel heri er foretaget, fremlægges dette via mail til bestyrelsen eller på førstkommende bestyrelsesmøde.

Den 21. marts 2015

Margit Pindstofte, formand
Lene Poulsen
Connie Landstedt
Anna Marie Frederiksen
Frio Skytte

Nyheder

Gå til nyhedsarkiv

HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til os på tlf.: 24 64 78 12